توضیحات کامل :

رشد و گسترش میزان روابط حقوقی اتباع كشورهای مختلف در عرصه‌های گوناگون، حقوق ثبت را در بخش اجرای اسناد با چالش جدیدی روبرو ساخته و چگونگی آن را جزو مسائل قابل توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار داده است. این مقاله سعی دارد از ابعاد مختلف و با استفاده از نظرات حقوق‌دانان و مقررات بین‌المللی و قواعد حل تعارض مقررات داخلی موضوع شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشكلات و راه‌حل‌های آن را ارائه نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول ـ كلیات

مبحث اول ـ تعاریف

الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد

ب ـ تعریف سند

ج ـ تعریف شناسایی

دـ تعریف اجرا

ه‍ ـ تفاوت بین شناسایی و اجرا

و ـ سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: مبانی نظری شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف: نظریه نزاكت

انتقاد از نظریه نزاكت

ب ـ نظریه تعهد حقوقی

ج ـ نظریه حقوق مكتسب

د ـ نظریه رفتار متقابل:  (شرط معامله متقابل)

فصل دوم: روش‌های مختلف شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: شناسایی و اجرای محدود اسناد خارجی

مبحث چهارم: سایر روش‌ها

الف: سیستم كنترل نامحدود

ب: سیستم عمل متقابل (پذیرش مشروط)

ج: سیستم پذیرش غیرمشروط

فصل سوم:

شرایط شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث اول: شرایط شناسایی و اجرا

الف: صلاحیت مرجع تنظیم كننده

مبحث دوم:

موانع شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف ـ مغایرت با نظم عمومی

فصل چهارم: شناسایی و اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران

مبحث اول: سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی در ایران

مبحث دوم: شرایط و میزان اعتبار اسناد خارجی در ایران

مبحث سوم: اجرای اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران

نتیجه

منابع