توضیحات کامل :

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است كه در اكثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشكیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد كه رفع ابهام در موارد مذكور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور كلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌كند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. كلیات

1ـ1. تعریف و اقسام عین

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)

2ـ1ـ1. در حكم عین معین

3ـ1ـ1. كلی

2ـ1. معلوم یا معین

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله

1ـ2. عمومی بودن قاعده

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین

1ـ2ـ2. جنس

2ـ2ـ2. وصف

3ـ2ـ2. مقدار

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حكم معین

2ـ3. شیوه رفع ابهام از كلی

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ