توضیحات کامل :

دایرة المعارف طول عمر و سلامتی 

« عقربه های زمان را متوقفسازیم»

دارای ۱۶ فصل است .

آخرین یافته های علمی و موثر در مقابله با سالخوردگی و افزایش طول عمر