توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشاركت مردم در صنعت گردشگري

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

 

گردشگری در دنياي امروز يكي از بهترين ابزارهاي تعامل و تبادل فرهنگي است . انسان پيشرفته امروزي به دلايل متعدد و براي ارضاي نيازهاي گوناگون خود اقدام به سفر و مسافرت مي نمايد . در راستاني اين مسافرتها، انسان امروزي سعي دارد سري هم به كره ماه بزند ! اقدام و اشتياق انسانها به مسافرت در دنياي كنوني صنعت بزرگ به نام گردشگری را به وجود آورده كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود به طوري كه ميزان پذير ش توريسم در سال 2001 بالغ بر 463 ميليارد دلار بوده است .

- مجموعه مسافرت هايي را كه يه يك مقصد مورد نظر و بدون انگيزه اقامت طولاني انجام مي پذيرد فعاليت توريستي يا گردشگری مي گويند .

- گروهي به «گردشگری» به عنوان يك فعاليت اقتصادي مي نگرند و در نتيجه آن را يك صنعت مي دانند براساس اين ديدگاه گردشگری عبارت است از : بررسي عرضه و تقاضا در زمينه امكانات اقامتي ، پذيرايي و خدمات جانبي براي كساني كه خارج از منزل خود به سر می برند و همچنين، بررسي الگوهاي هزينه و ايجاد شغل كه از آن ناشي مي شود .» (شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، 1383)

- گروهي نيز آن را با ديد فني نگريسته و براساس آن تعريفی ارائه داده اند . از اين جمله است تعريفی كه در پژوهش با عنوان «پژوهش در گردشگری داخلي» در انگلستان براي جمع آوري اطلاعات صورت گرفته است .

(گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل براي مدت يك شب يا بيشتر با هدف گذراندان تعطيلات ، بازديد دوستان و اقوام، شركت در همايش هاي تجاري با هر هدف ديگري به جزء اموري از قبيل تحصيل شبانه روزي با استخدام نيمه دائم . » (پارسائيان، علي ، اعرابي ، سيد محمد، 1377)

گروه ديگر تعاريف ، بازتاب ديدگاه كساني است كه گردشگری را عامل روانشناختي به شمار آورده اند . «گردشگری ابزاري است كه مردم به وسيله آن در زمان فراغت از فشارهاي شغلي و الگوهاي روزمره زندگي در منزل با تجربه وضعيتها و مكانهاي تازه منافع روانشناسي كسب مي كنند. (الزامي ، مهدي ، زهره 1373)

بطوريكه مي توان گفت كه گردشگري به معناي مسافرت فرد و اسكان او در مكاني خارج از محيط معمولي ولي بمدت كمتر از يكسال و به منظور تفريح، كار و يا مقاصد ديگر است .

بنابراين گردشگري زير مجموعه اي از مسافرت است هنگامي كه مسافرت را انتقال از مكاني به مكان ديگر تعريف كنيم گردشگري كليه بازارهاي مسافرتي جهان را تحت پوشش خود و در چهار چوب خدمات رساني موقت به گردشگران قرار ميدهد.

- گردشگری: مجموعه فعاليتهاي افرادي كه به مكانهايي خارج از محل زندگي و كار خود به قصد تفريح، استراحت وانجام امور ديگري مسافرت مي كنندو بيش ازيكسال متوالي درآن مكان ها نمي مانند.

2-2-2- تعريف گردشگر

در سال 1964 ميلادي در كنفرانس بين المللي ترانسپورت، گردشگری و يا توريست را اين گونه تعريف كرده اند.

« گردشگر كسي است كه به منظور بازديد از نقاط ديدني، معالجه، تجارت، ورزش و زيارت به كشور ديگر سفر كند مشروط بر اينكه مدت اقامت از 24 ساعت كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد ودر فاصله اي كمتر از 70 كيلومتر انجام نگيرد.»

«سازمان جهاني جهانگردی » تعاريف زير را كه مورد قبول كميسيون آمار سازمان ملل قرار گرفته ارايه داده است كه ما نيز آنها را مبنا قرار ميدهيم:

گردشگر: كسي كه حداقل يك شب دراقامتگاه عمومي ياخصوصي درمحل مورد بازديد به سر برد . مسافران و مسافرت هاي زير در آمار گردشگری وارد نمي شوند :

پيله وران مرزي، مهاجران موقت و دايم، چادر نشين ها و عشاير ، مسافران عبوري مانند مسافران قطارها و كشتي ها كه از يك كشور عبور مي كنند حتي اگر يك شب نيز در آن كشور بمانند ، پناهندگان اعضاي نيروهاي مسلح ، ديپلمات ها (wto 2004)

 

فهرست مطالب

تعاريف و اصطلاحات گردشگری

تعريف گردشگری

تعريف گردشگر

مسافر

گردشگر

بازديد كننده

تور

تاريخچه گردشگری

گردشگری در جهان اسلام و قرآن كريم

گردشگری در دنياي حاضر

اَشكال گردشگری

گردشگری با انگيزه ماجرا جويان

گردشگری روستايي

گردشگری بوم شناختي (اكوتوريسم)

گردشگری حمل و نقل آبي

گردشگری مسكوني

گردشگری مذهبي

گردشگری قومي

گردشگری نوستالوژيك

گردشگری با توجه به هدف

گردشگری فراغتي و سرگرمي

گردشگری فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي

گردشگری ورزشي

گردشگری تجارت و كسب و كار

گردشگری سمينارها و كنفرانسها

اهداف توسعه گردشگری

مزايای عمده گردشگری

برخی از نقاط ضعف گردشگری

گردشگری در ايران

جاذبه هاي گردشگری در ايران

جاذبه های فرهنگی ايران

جاذبه ها و مناظر طبيعی ايران

موانع توسعه گردشگري در ايران

برخی از مشکلات و موانع گردشگري در ايران

گردشگری در خوزستان

دستگاه های امنيتی در گردشگری

امنيت

امنيت قضايی

امنيت دسته جمعی

عوامل تهديد کننده امنيت

تجاوز

ستمگری و ستم پذيری

تهديد و ارعاب

رابطه بين جهانگردی و جرم

مشاركت

شرايط عمده اجراي مشاركت :

كاركردهاي مشاركت اجتماعي

مشارکت مردم و رابطه آن با امنيت

اعتماد به نظام جمهوری اسلامی

جهانگردی و رسانه ها

منابع