توضیحات کامل :

عنوان تحقیق: علائم – تابلوها و تجهیزات ترافیکی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 79

نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهاي مهندسي راه و ترافيك به منظور بهره وري مناسب از راههاي موجود كشور محسوب مي شود، جاده ايكه داراي علائم كم و نامناسب است بعنوان يك راه رضايت بخش تلقي نمي گردد، از طرفي استفاده كنندگان از راهها جهت كسب راهنمايي و دريافت اطلاعات مورد نياز و مقامات مسئول، جهت انجام وظيفه موثر و اعمال قوانين ترافيك، به اين علائم متكي بوده و از آنها بعنوان وسائلي كه ايمني تردد جاده اي را افزايش مي دهند، استفاده مي نمايند.

علائم مذكور نه تنها شامل علامت هائي بر روي پايه ها است بلكه خط كشيها، چشم گربه ايها و ساير تجهيزات ايمني را نيز در بر مي گيرد.

علائم بايستي چنان باشند كه بموقع و بطور مشخص راهنمائيهاي صحيح را به استفاده كنندگان از جاده ها ارائه نمايند. اينگونه راهنمائيها بايستي غير مبهم بوده و بسرعت قابل درك باشند. آنها را نبايد زودتر از زمان مورد نياز عرضه كرد زيرا امكان ازياد بردن آنها هنگام تردد وجود دارد همچنين نبايستي آنها را ديرتر از زمان مورد نياز عرضه نمود زيرا در اين صورت مانورها و عمليات بعدي استفاده كنندگان به مخاطره خواهد افتاد.

انواع علائم و خط كشيهاي سواره رو و غيره كه مورد استفاده قرار مي گيرند بايستي همراه با قوانين مرزوط به خود بكار برده شوند. محدود كردن تعداد انواع علائم موجود به شناخت سريع آنها كمك مي كند همچنانكه هماهنگي شكل ، رنگ و حروف بكار برده شده براي هر نوع از علائم نيز براي شناخت سريع آنها مفيد است.

اين كار باعث ايجاد علائم استاندارد براي مقامات مسئول مي شود و در وقت طراحي علائم صرفه جويي مي گردد. اين عمل همچنين به دادگاهها كمك مي كند تا يك مفهوم يكسان به علائم استاندارد بدهند.

چنانچه شكلها و رنگهاي گوناگون رابراي گروههاي مختلف علائم بكار بريم، به شناخت سريع آنها كمك مي كند، مثلا علائم خطر بشكل مثلث هستند و داراي يك علامت سياه رنگ همراه با زمينه سفيد و حاشيه قرمز مي باشند.

هماهنگي علائم به تنهائي كافي نيست . هماهنگي علائم بدون هماهنگي در كاربرد آنها مي تواند ايمني جاده را مورد تهديد قرار دهد. براي مثال نصب علائم خطر بفواصل نامناسب از محل در خطر در مناطق مختلف ، راننده اي را كه بفاصله مشخصي در منطقه خويش عادت كرده گيج مي كند.

جهت كسب حداكثر مزاياي يكنواختي علائم راهنمائي نه تنها لازم است كه علائم يكنواخت باشند بلكه نحوه استفاده از آنها (نصب و روشنائي ) نيز بايستي يكنواخت باشد.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه 3

پيشينه تاريخي 4

كليات 6

عملكرد و طبقه بندي علائم 6

طرح و كاربرد علائم 8

استقرار علائم 11

مطالب مربوط به علائم بازدارنده (حكم كنده) 17

مطالب مربوط به علائم اخباري (اطلاعاتي) 19

نوشتار و ارتفاع حروف فارسي 21

مفهوم علامت ايست و رعايت حق تقدم 27

نصب علائم ايست و پيش آگاهي 30

اندازه علائم و اعداد روي آن 33

روشنايي علائم 39

خط كشيهاي طولي كاربرد و انواع 42

خط كشي عرضي و انواع آن 52

فلشها و نوشته ها 58

خط كشي آزاد راهها 59

خط نوشته ها 61

پايه هاي مسيرنما 63

مصالح خط كشي 64

اجراي خط كشي 67

نگهداري خطوط 68

منابع 70