توضیحات کامل :

عنوان: بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 200

كشور ايران به دليل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از توليد كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب مي‌شود و به علت آب و هواي نيمه خشك پوست گوسفند و بز ايران از مرغوبيت بالايي برخوردار است ولي متأسفانه دامداران كشور به دليل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اينكه نوع تغذيه در ايران بيشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنين به علت نداشتن آگاهي و انگيزه لازم جهت حفظ و حراست از اين ثروت ملي، توجه لازم را مبذول نمي‌دارند و از ساليان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نيمه ساخته چرمي‌از كشور ما با ديدگاه سنتي صادر گرديده است كه عمده صادرات ايران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و اين در حالي است كه مي‌توان ارزش افزوده زيادي را از طريق توليد محصولات ساخته شده چرمي‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزي بالايي را تحصيل نمود. بويژه اينكه محصولات چرمي‌از تنوع بالايي برخوردار بوده به نحوي كه تنوع اين محصولات بالغ بر 60 نوع مي‌گردد و هر ساله در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي نمايشگاههاي محصولات چرمي‌به نمايش گذاشته مي‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علي رغم امكانات بالقوه و بالفعل در اين نمايشگاهها بسيار كم رنگ مي‌باشد، براي مثال در سال 1376 در نمايشگاههاي جهاني چرم و البسه چرمي‌در پاريس و بولونيا ايتاليا و بارسلون اسپانيا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهاي پيشرفته جهان، كشورهاي تركيه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتيوپي و بوركينافاسو داراي چندين غرفه بودند ولي هيچ اثري از محصولات و صنعتگران ايران و پرچم مقدس جمهوري اسلامي‌ايران نبود.

قطعاً وجود چنين نقيصه اي برايند عوامل متعددي است كه شناخت آنها و بويژه حركت در جهت رفع موانع، اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه اي شايسته استعداد و ظرفيت هاي خود را در صحنه بين الملل عرضه نماييم.

پژوهشگر در اين تحقيق، به دنبال تبيين و تحليل متغيرها و عواملي است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفي، تحت تأثير قرار مي‌دهند و از اين طريق ضمن بيان اين عوامل، راه كارهاي مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمي‌را پيشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلي تحقيق اين است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمي‌سبك شناسايي شده و گامهايي را كه در جهت رفع اين موانع مي‌توان برداشت تعيين كرد.

 

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقيق.. 1

بيان موضوع يا تعريف مسأله:2

ضرورت انجام تحقيق:4

پيشينه تحقيق:5

فرضيات... 6

تعريف عمليات متغيرها:7

نوع تحقيق و دلايل آن:7

ابزار گردآوري داده ها:8

جامعه آماري:8

مراحل انجام تحقيق:8

تعريف مفاهيم:8

محدوديت ها12

فصل دوم ادبيات تحقيق.. 13

تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي:14

تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم. 21

مراحل ساخت چرم. 28

عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم 30

الف- پوست:30

ب- چرم:33

انواع چرم و موارد استفاده از آن:35

انواع محصولات چرمي:37

بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن. 39

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 40

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور. 42

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. 42

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال. 43

تعريف استراتژي.. 45

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي.. 45

الف- استراتژي جايگزيني واردات... 45

ب- استراتژي توسعه صادرات:47

انواع استراتژي هاي رقابتي عام. 48

رهبري در هزينه. 50

تمايز محصول. 51

تمركز (محدودنگري)53

ميانه روي.. 55

تعريف بازاريابي:57

استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار. 58

1- استراتژي بازاريابي يكسان. 59

2- استراتژي بازاريابي تفكيكي.. 59

3- استراتژي بازاريابي تمركزي.. 60

ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار. 61

تقسيم بندي بازار هاي بين المللي.. 63

استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 65

آميخته محصول. 66

اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 68

آميخته تشويق و ترفيع. 70

اجزاي تشويق و ترفيع. 71

توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 72

تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي.. 73

1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل.. 74

2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل (Deciding wether to go abroad)83

3- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل (Deciding Which market to enter)85

4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي (Diciding how to enter the market)87

5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل (Deciding on the markting program)96

6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل (Diciding on the marketing organizition)103

فصل سوم - روش تحقيق.. 107

مقدمه. 108

روش تحقيق.. 108

روش جمع آوري اطلاعات... 108

منابع اطلاعات ثانويه. 109

منابع اطلاعات اوليه. 110

روش اجراي پرسشنامه. 110

جامعه آماري:111

نمونه آماري.. 111

تهيه و تنظيم پرسشنامه. 113

نحوه توزيع سوالات پرسشنامه. 114

روشهاي آماري مورد استفاده. 116

فصل چهارم - جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها119

مقدمه. 120

اطلاعات مربوط به ويژگيهاي مديران مراكز نمونه گيري شده. 120

آماره آزمون. 125

سوالات مربوطه:127

بررسي فرضيه 2:129

آماره آزمون:129

آزمون فرضيه 2:129

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي.. 129

بررسي فرضيه 3:138

آماره آزمون. 138

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي.. 139

سوالات مربوطه:141

بررسي فرضيه 4:145

آزمون فرضيه 4:146

آزمون فرضيه 4:147

سوالات مربوطه:148

بررسي فرضيه 5:151

آزمون فرضيه 5:151

تذكر:153

سوالات مربوطه:154

بررسي فرضيه 6:156

آماره آزمون:156

آزمون فرضيه 6:156

سوالات مربوطه:158

فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات... 161

نتيجه گيري.. 162

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1:162

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 2:163

نتايج بدست امه در ارتباط با فرضيه 3:165

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 4:167

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 5:169

پيشنهادات... 171

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:171

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2:173

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3:177

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4:178

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 5:180

پيشنهادات در ارتباطات با فرضيه 6:182

ساير پيشنهادات... 184

ساير پيشنهادات... 185

توصيه به ساير دانشجويان محققين.. 188

منابع:190