توضیحات کامل :

عنوان پاورپوینت : بودجه ریزی ( 1 و 2 )

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 202

vاهداف کلی بودجه ریزی را می توان بشرح زیر خلاصه نمود : .1 آشنایی با اصول کلی بودجه .2 آشنایی با مراحل تهیه، تنظیم و تصویب بودجه .3 آشنایی با نحوه اجرای بودجه .4 آشنایی با نحوه کنترل بودجه

vدلایل توجه به دولت در بحث بودجه

(1دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است. (2 به لحاظ اینکه بودجه دولت، بزرگترین بودجه تنظیمی است، لذا پیچیده تر از سایر بودجه هاست. (3 محدودیت دولت در اجرای بودجه معمولاً بیشتر از افراد و موسسات بوده و اجرای آن تابع مقررات دقیقتری است.

وظایف دولتها در عصر حاضر :

(1برقرای امنیت عمومی اعم از داخلی یا خارجی . (2 اجرای عدالت و حل اختلاف. (3 تامین ارتباطات. (4 تنظیم و ترتیب امور اقتصادی. (5 انجام کارهای مربوط به فرهنگ همگانی. (6 حفظ منابع طبیعی.

.7اداره سازمان های دولتی . .8 تامین بهداشت همگانی. .9 بالا بردن سطح اخلاق عمومی. .10 اداره سیستم مالی دولت با کنترل درآمد وهزینه . .11 مبارزه با بیکاری و تامین اشتغال کامل. .12 کوشش برای توسعه اقتصادی

ضرورت بودجه و بودجه نویسی

v بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند. vنیاز های انسان نامحدود و در مقابل منابع موجود محدودند. vاز منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که حد مناسب رضایت بدست آید و این نخستین تصور بودجه است.