توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 18صورتهاي مالي تلفيقي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 31

نوعي از ترکيب تجاري که باعث کنترل واحد سرمايه گذار بر واحد سرمايه پذير مي شود به ايجاد يک مجموعه اقتصادي واحد مي انجامد. رشته روابط اقتصادي و ماهيت کنترل شرکت اصلي بر شرکت فرعي توجيه پايداري براي تلقي اين مجموعه به عنوان يک مجموعه اقتصادي واحد است.

ارائه اطلاعات مربوط به وضعيت مالي و عملکرد گروه به عنوان يک شخصيت اقتصادي منفرد و بدون توجه به مرزهاي قانوني شخصيتهاي حقوقي جداگانه.

 

فهرست مطالب

مباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

ضرورت تلفيق

هدف صورتهاي مالي تلفيقي

تئوريهاي گزارشگري مالي

مباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

معيار اصلي تلفيق

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

الزام صورتهاي مالي تلفيقي

دليل ارائه صورتهاي مالي تلفيقي

استفاده کنندگان صورتهاي مالي تلفيقي

شمول صورتهای مالی تلفيقی

شمول صورتهای مالی تلفيقی

خروج از شمول صورتهاي مالي تلفيقي

ضوابط تلفيق

سهم اقليت

ضوابط تلفيق

ضوابط تلفيق
نحوه انعکاس سهم اقليت

افشا