توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه کامل درس متره و برآورد ، در 29 صفحه.

 

سرفصل درس :
1. معرفي متره و برآورد
2. آشنايي با دفترچه هاي فهرست بها و نحوه استفاده از آنها
3. آشنايي با روابط بين كارفرما، مهندسين مشاور وپيمانكار ووظايف هر كدام
4. آشنايي با انواع پيمانها ، برگزاري مناقصات وشرايط پيمان
5. آشنايي با روشهاي مختلف برآورد اقلام مختلف كارهاي ساختماني
6. آشنايي با صورت وضعيت نويسي، صورت مجلسها و دستور كارها
7. آشنايي با تهيه وتنظيم صورت وضعيت هاي موقت وقطعي
8. روابط مالي بين كارفرما و پيمانكار
9. تعديل
مراجع:
-1 متره و برآورد وآناليزبها (بازنگري جديد) 2جلد تاليف : مهندس نصرت الله حقايقي
انتشارات دانشگاه علم وصنعت
-2 متره وبرآورد واصول اوليه پيمانكاري چاپ دوم 1382 تاليف : مهندس محمد علي ارجمند
انتشارات آزاده
-3 اصول متره و برآورد دانشگاهي چاپ اول 1377 تاليف : سياوش كباري ، انتشارات دانش و فن
-4 مهندسي متره (كاربرد متره و برآورد) چاپ اول 1380 تاليف : عليرضا ميلاني زاده
انتشارات نما
-5 فهرست بهاي ابنيه ، انتشار دفتر فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي
-6 شرايط عمومي و خصوصي پيمان، نشريه 4311