توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 267

žاتم از هسته اي تشکيل شده است، که تمام پروتون هاي با بار مثبت و نوترون هاي بدون بار در آن گرد هم آمده اند، و تعدادي الکترون با بار منفي، در مدارهايي حول آن مي چرخند.

žتعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها برابر است واين تعداد، Z ، عدد اتمي يک عنصر خاص بوده و معرف آن عنصر است(اين عدد مترادف با محل ان عنصر در جدول تناوبي است). تعداد نوترون ها در هسته با N نشان داده مي شود و حاصل جمع نوترون ها و پروتون ها در هسته، عدد جرمي A ، ناميده مي شود : žN + Z = A žواژه نوکلئون به تمام ذرات دورن هسته، اعم از پروتون يا نوترون، اطلاق مي شود.

žايزوتوپ ها : ž اتمهايي که داراي عدد اتمي ،Z ، يکسان ولي عدد نوتروني متفاوت Nمي باشند، ايزوتوپ های عنصر با عدد اتمی Zنامیده می شوند. žتمام عناصر دارای ایزوتوپ هستند، و در مواردي اين تعداد به 20 يا بيشتر مي رسد.

žیکاهای فیزیک هسته ای : ž žيکاي جرم عبارت از يکاي جرم جهاني (U) است، که به صورت يک دوازدهم جرم يک اتم خنثی کربن 12 تعريف مي شود.مقدار آن برابر است با : ž ž

 

فهرست مطالب

žمقدمه

žفصل اول: نیروی بین نوکلئونها ž

فصل دوم : واکنشهای هسته ای

žفصل سوم : شکافت هسته ای

žفصل چهارم : اسپین و گشتاور هسته ای

ž1- آشنایی با فیزیک هسته ای، کنت کرین، ترجمه ناصر میر فخرایی و مجید مدرس، مرکز نشر دانشگاهی، 1373 ž2- فيزيك جديد، كنت اس كرين، ترجمه رهبر، معلمى، مركز نشر دانشگاهي، 1379 . ž3- فيزيك نوين، هانس اهانيان – ترجمه پاشايي راد و معلمی، کتاب ماد، 1372. ž