توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 175

lکتاب: سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

تالیف: دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا

انتشارات: دانشگاه پیام نور

l vدر نظام تعلیم و تربیت تصمیم گیری یکی از موارد و اصول مهم و ضروری می باشد.برای این که بتوان تصمیمهای منطقی ٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق اندازه گیری بدست امده است. در این خصوص صحت و سقم اطلاعات بدست امده و همچنین استفاده از ابزار مناسب کارساز خواهد بود. 

lاندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را درباره یک خصیصه یا ویژگی معین فراهم می سازد که اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به ان خصیصه مفید است. به عبارت دیگر٬هدف اندازه گیری همواره کسب اطلاعات درباره خصیصه های اشیائ٬ ارگانیزم ها یا رویدادها است.

نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد.

llبنا براین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظم درباره ویژگیهای رفتار آدمی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیریهای خاص تعریف کرد.

 

فهرست مطالب

اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری

مفهوم اندازه گیری و ارزشیابی

جدول توزیع داده ها و رسم نمودارها

شاخص های گرایش مرکزی

شاخص های پراکندگی

تعریف قدرت ٬ استقامت و توان عضلانی و انواع آزمونهای مربوطه

تعریف انعطاف پذیری٬ تعادل٬ چابکی و سرعت و آزمون های مربوطه

تعریف آمادگی قلبی - تنفسی و آزمون های مربوط به آن

ضریب همبستگی بین دو متغیر