توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت آموزش فعال

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 43

تدریس: Teaching

عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و فراگیر (Interaction)بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیر.

تدریس فعال: Active Teaching

به روشی اطلاق می شود که در آن فراگیران در جریان آموزش برانگیخته شده و در امر یادگیری می کوشند. در واقع معلم نقش راهنما و هدایت کننده را ایفا می کند و یک ارتباط متقابل بین معلم و فراگیر وجود دارد.

فرآیندیاد دهی فعال: فعالیتهایی که معلم در کلاس با کمک فراگیران انجام می دهد تا امر یادگیری با معنا محقق شود. در این تحقق، فعالیتها عبارتند از درگیر کردن دانشجویان در حل مسأله، مشارکت خود دانشجویان در امر یادگیری و ایجاد تفکر انتقادی در فراگیران.

یادگیری: عبارت است از ایجاد تغییر نسبتا“ پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر تجربه رخ دهد.

 

فهرست مطالب

هرم یادگیری

تعاریف

یادگیری فعال

نظریه های یادگیری

مقایسه دو نظریه رفتارگرایی و شناخت گرایی

طبقه بندی الگوهای تدریس

جدول خانواده های تدریس و الگوهای آن

الگوها و روش های تدریس فعال

مراحل تدریس فعال

رهبری نحوه تسهیل بحث

ملاکهای انتخاب الگوها و روشهای تدریس

مقایسه رویکرد تدریس رایج و فعال

مثالهایی از روشهای تدریس فعال مورد استفاده توسط مدرسان

بعضی از مزایای استفاده از روشهای تدریس فعال

عوامل خطر تشخیص داده شده از نظر اساتید