توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 54

در این مدل ها تصمیم گیری فقط بر اساس یک هدف کمی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن مسافت و ... صورت می گیرد. برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح و ... از جمله این روش ها هستند که قبلا با آنها آشنا شده ایم.

lدر اغلب تصمیم گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کمی و کیفی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن اضافه کاری افزایش رضایت شغلی و ...هستند. بدیهی است این معیارها به دلیل داشتن مقیاس های مختلف با هم قابل مقایسه نبوده و حتی در برخی مسائل با یکدیگر متضاد می باشند یعنی افزایش یک معیار باعث کاهش معیار دیگر گردد. بنابراین در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینه ای هستیم که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه کند. از جمله این روش ها روش برنامه ریزی آرمانی است که قبلا با آن آشنا شده ایم.  

 

فهرست مطالب

فرآيند تصميم

مدل های تصمیم گیری

مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات

تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

معيارهاي تصميم گيري

معیار تصمیم گیری: هدف

معیار تصمیم گیری: شاخص

اندازه گيري معيارها

مدل هاي تصميم گيري چند معياره

تصميم گيري چند شاخصه

گام هاي لازم براي تصميم گيري چند شاخصه

تعریف هدف مساله

1. تعيين شاخص هاي ارزيابي

1.1. جداسازي شاخص هاي كمي و كيفي

3.1. جداسازي شاخص هاي با جنبه مثبت و منفي

2.1. طيف بندي شاخص هاي كيفي

2. تعيين گزينه ها

3. تعيين روش امتيازدهي به معيارها

1.3. ماتريس تصميم گيري

4. ارزيابي معيارها

5. بي مقياس سازي

1.5- بي مقياس سازي با استفاده از نُرم

2.5. بي مقياس سازي خطي

6. تعيين وزن شاخص ها

1.6- آنتروپي شانون

7. مدل هاي تصميم گيري

1.7- SAW

2.7- TOPSIS

4.7- AHP

اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي

ساختن سلسله مراتب

ماتريس مقايسات زوجي

سازگاري سيستم

محاسبه اوزان در صورت سازگاری سیستم (میانگین حسابی)

محاسبه اوزان در صورت ناسازگاری سیستم

روش حداقل مربعات

روش بردار ویژه

محاسبه نرخ ناسازگاری

كاربردها

منابع