توضیحات کامل :

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام بر مبنای مبجث 21 مقررات ملی ساختمان و نشریه ک - 722 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

مقدمه :
همانطور که در جدول 21 - 1 - 3 مبحث 21 مقرات ملی
ساختمان بدان اشاره شده است، فشار مبنای انفجار و فشار
ناشی از انفجار درون زمینی و زمانهای دوام ان برای سطوح
خطر متفاوت ارائه شده است.
حال در این ضمیمه روشهای محاسبه این مقادیر برحسب خرج و فواصل انفجار ارائه می گردد:
و...