توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت سازماندهي مواد 2 : رده بندي

 

كتاب سازماندهي مواد : رده بندي

مولف : دكتر موسي مجيدي

فرمت فایل: ppt

تعداد سالاید: 170

oتعريف رده بندي oدانشنامه كتابداري و اطلاع رساني براي رده بندي چهار تعريف را برگزيده است : o« 1. تقسيم منطقي اشياء بر حسب درجه شباهت . o 2. طرح اصولي براي مرتب ساختن كتابها و ديگر مواد كتابخانه بر اساس موضوع يا شكل آنها . o 3. تعيين جاي صحيح كتاب در قفسه كتابخانه بر اساس يك نظام رده بندي . o4. در اداره امور بايگاني، رده بندي به معناي تنظيم منطقي مدارك و پرونده هاي يك بايگاني .

oهدف رده بندي oهدف ويژه تر و روشنتر رده بندي در كتابداري و اطلاع رساني ، در عصر اطلاعات و ارتباطات آناست كه خوانند يا پژوهشگر مراجعه كننده به مراكز اسناد ، بتواند در سايه رده بنديهاي منظم و منطقي ، به آساني و در كوتاهترين زمان ممكن به كتابها و اسناد گوناگون يا به دانستنيها و اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كند و از آنها سود ببرد .

oويژگيهاي يك طرح رده بندي مناسب و خوب oطرح رده بندي بايد جامعيت داشته باشد . oطرح رده بندي بايد قابليت گسترش و انعطاف پذيري در زمينه همه موضوعهاي كتابها و اسناد را دارا باشد . oتجديد نظر هميشگي و مرتب در رده بنديهاي مطلوب ضروري است . oنظام مندبودن و از كلي به جزئي پيش رفتن يا پيوستگي و تسلسل منطقي موضوعها ، از ويژگيهاي يك رده بندي خوب است .

 

فهرست مطالب

oبخش اول oكليات رده بندي

oبخش دوم o oرده بندي دهدهي ديويي

oبخش سوم oخلاصه و گسترش هاي رده بندي

oبخش چهارم گسترش اسلام در رده بندي دهدهي ديويي

oبخش پنجم oرده بندي كتابخانه كنگره

oبخش ششم oگسترشهاي رده بندي كنگره

oبخش هفتم oنشانه مؤلف فارسي در رده بندي كتابخانه كنگره

oبخش هشتم o oبرگه آرايي

oبخش نهم o oآماده سازي