توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 169

ویژگی های عمده محمود غزنوی

-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه مدایح شاعران.

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1

-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.

 

فهرست مطالب

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

شاعران معروف عصر غزنوی،آل زیار دیالمه آل بویه،غوریان

نثر نویسان وعلمای معروف عصر غزنویان آل زیار و ....

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در عصر سلجوقیان و اتابکان

شاعران معروف عصر سلجوقیان و اتابکان آذربایجان

نویسندگان معروف عصر سلجوقیان و اتابکان

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره خوارزمشاهیان

شاعران،نثر نویسان و علمای معروف عصر خوارزمشاهیان و.....

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره مغول

شاعران عهد مغول

نویسندگان و عرفای معروف و آثار منثور دوره مغول

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره آل اینجو و......

شاعران معروف دوره آل اینجو،آل جلایر و....