توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت رهبری

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 56

تعريف رهبری

• •فرايند تاثير گذاری فرد بر افکار ، ديد گاهها ، و رفتار ديگران . • •فرايندی که به کمک آن يک فرد افراد ديگر را برای تلاش در جهت دستيابی به هدف معين ،تحت تاثير قرارمی دهد.

رهبری عبارت از کنش واکنش متقابل بين رهبر ، پيروان ، ويک موقعيت خاص است.

مدلها و نظريه های رهبری

•نظريه های متکی بر خودرهبر. •نظريه هايی که بررابطه متقابل رهبر و پيروتاکيد دارند. • •نظريه هاياقتضايیبه ترتيب اهميتی که بهعوامل موقعيتیقائلهستند . • •نظريه هاياقتضايیکهاهميت نسبتا يکسان بهعواملرهبریيعنیرهبر، پيروان ، و موقعيتقائل هستند. –

 

فهرست مطالب

تفاوتهاي رهبران با مديران

تعريف رهبری

رهبری

مدلها و نظريه های رهبری

نظريه های متکی برخود رهبر

نظريه مبتنی بر صفتها
Trait Theory

نظريه تواناييهای شناختی
Cognitive Resources Theory

مدل مهارتهای رهبری
Leadership Skills Model

نظريه هایی که بر رابطه متقابل رهبر و پيرو تاکيد دارند

رهبری تراکنشی
Transactional Leadership

نظريه تعاملات ارتباطی رهبر- عضو
Leader Member Exchange Theory

نظريه تعاملات اجتماعی
Social Exchange Theory

مدلهای اقتضايی رهبری

مدل اقتضايی فرد فيدلر

مدل اقتضايی فرد فيدلر

مدل رهبری موقعيتی هرسی و بلانچارد

نظريه رهبری مسير- هدف

نظريه جانشين رهبری

مدل تصميم هنجاری وروم ،يتون ، و جاگو

شجرهء تصميم

رهبری کاريزماتيک

رهبری تبديلی
Transformational Leadership

عناصر رهبری تبدیلی

نظریه عاملیت

نظریه انتخاب عمومیpublic choice))

سیستم نظارت در نظریه عاملیت

رهبری خدمتگزار