توضیحات کامل :

پاورپوینت اقلیم سرد ایران (معرفی کامل)

 

اقلیم سرد ایران

اقلیم در معماری ،اھمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوھش ھای جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشھود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.بطورکلی،این پژوھش ھا به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بھره جستن از آمار آب و ھوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی ھای اقلیمی،ھمچنین با استفاده از نمونه ھای ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ھا و محاسبات دقیق صورت می گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

معماری واقلیم

اقلیم و جغرافیا

تقسیمات اقلیمی در  جهان

تقسیمات اقلیمی در ایران     

شرایط آب و هوایی اقلیم سرد

بارندگی برف و باران

فرم بنا

ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی

خانه آصف در سنندج

خانه آصف وزیری

استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا

اسکیس اقلیم سرد

پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن

پلان

پلان نمونه موردی در اقلیم سرد(استان آذربایجان)

پلان های متراکم

اتاق های کوچک با ارتفاع کم

بازار در اقلیم سرد

بازشوهای کوچک

دیوارهای نسبتا قطور

بام های مسطح

مصالح ساختمانی جدارهای خارجی

کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد

کالبد روستایی در اقلیم سرد

جلوگیری از اتلاف حرارتی