توضیحات کامل :

انواع اقلیم در ایران

 

 اقلیم در معماری ،اھمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوھش ھای جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشھود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.از آنجا که آزمایش ھا عملی در چار چوب وظایف موسسات تحقیاقات ساختمانی انجام می گیرد واین امر تنھا با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوی سازمانھای مربوطه اماکان پذیر است، ھمچنین به دلیل نبود امکانات عملی جھت انجام این برنامه ھا ودر دست نبودن امار واطلاعات آب وھوایی مناطق مختلف، پژوھش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

معماری واقلیم

اقلیم و جغرافیا

تقسیمات اقلیمی در  جهان

تقسیمات اقلیمی در ایران

اقلیم معتدل و مرطوب

شرایط آب و هوایي           

ویژگی های عمومی اقلیم معتدل و مرطوب

ویژگي هاي اقلیمي مسکن بومي

راهنمای طراحی اقلیمی

مصالح ساختمانی جدارهای خارجی

فرم کالبدی ساختمان

عناصر اصلی ساختمان و سازماندهی پلان

اقلیم سرد

شرایط آب و هوایی اقلیم سرد

فرم بنا

ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی        

استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا

پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن

اتاق های کوچک با ارتفاع کم

مصالح ساختمانی جدارهای خارجی

کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد

جلوگیری از اتلاف حرارتی

اقلیم گرم و خشک

ویژگی های اقلیمی اقلیم گرم و خشک

بررسی مشخصات اقلیمی شهر یزد

ویژگی بناهای مسکونی در اقلیم گرم و خشک

فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک

مقابله با گرما در اقلیم گرم و خشک

طراحی معماری در اقلیم گرم و مرطوب

بافت شهری در اقلیم گرم و مرطوب

تهویه مورد نیاز در ساختمان در اقلیم گرم و مرطوب

و ...