توضیحات کامل :

تدوین خدمات مناسب برای بهسازی و نوسازی شهری

 

تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقلاب صنعتی، تغییرات جوامع شهری بسیار نامحسوس بوده و به تبع آن، کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود. همگام با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وفناوریهای جدید، بافت های شهری با تغ ییر شکل و شالوده مواجه گردیدند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

سطح بندی انواع خدمات مورد نیاز و مکانیسم ها در مواجهه با بافتهای فرسوده

شناخت شرح خدمات سه گانه ملاک عمل شرکت عمران و بهسازی شهری

شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی - نوسازی بافت های فرسوده شهری

شرح خدمات تفصیلی طرح حفاظت جامع بافت تاریخی

ارائه گزینه های مختلف در خصوص تدوین شرح خدمات همسان

نمونه موردی : بافت فرسوده شهر دوگنبدان

نظریه ها و الگوهاي ساماندهی و احیاء بافتهاي قدیمی و فرسوده پیرامون شهر دوگنبدان  

تدوین طرح خدمات پشنهادی

قانون حمایت از احياء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری