توضیحات کامل :

پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

 

بخشی از متن:
فلاسفه و دانشمندان براي آگاهي از حقايق واقعيتهاي جهان هستي وکشف حقيقت پديده ها را به منابع و مباني مختلفي متوسل شده اند.

اين منابع عبارتند از:
-عقل
-تجربه
-قلب و دل
-وحي
-.....

فلاسفه ديدگاههاي شناختي را روش شناخت و آگاهي نسبت به اشيا و پديده ها تلقي ميکنند.

انواع ديدگاههاي شناختي:
الف-ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسم
ب-ديدگاه عقل گرايي
ج-ديدگاه استنباطي
د-ديدگاه ساختاري
ه-ديدگاه هرمنوتيک


ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتويسم:
باني اين طرز فکر فرانسيس بيکن است. اين مکتب وسيله شناخت را حواس انسان ميداند و معتقد است شناختي اعتبار دارد که به وسيله يکي از حواس قابل درک باشد.
و...

 

فهرست مطالب:
فصل اول: کليات
فصل دوم: انواع تحقيقات علمي
فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق
فصل چهارم: تدوين فرضيه
فصل پنجم: نمونه گيري
فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
فصل هفتم: روشهاي گردآوري اطلاعات
فصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده ها
فصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج
فصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيق
فصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيق
فصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علمي