توضیحات کامل :

فهرست: آب و هوای استان البرز-تاریخچه استان البرز-کرج در منابع و متون تاریخی-وجه تسمیه-زبان و گویش-معماری در دوره قاجار و پهلوی-فصل 1: آشنایی با حمام مصباح

فصل2: آسیب شناسی

فصل3: نحوه درمان

فصل4: احیا