توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل گرمابه های ایران

 

فهرست: مقدمه-بخش های تشکیل های دهنده گرمابه-معماری گرمابه-سیستم گرمادهی گرمابه-تزییات گرمابه-احداث گرمابه-سیر تکامل گرمابه ها-گرمابه در آیین مهر-

گرمابه در زمان : مادها-هخامنشی-اشکانی-عباسیان-سلجوقی-ایلخانیان-صفویه-زندیه-قاجاریه-ماصر-چند نمونه از گرمابه های معروف