توضیحات کامل :

پاورپوینت مرمت خانه اسدی ها (قزوین)

 

فهرست:

شناخت بافت فرسوده قزوین-انتخاب یک اثر-مقدمه و شناخت شهرستان مرتبط-عناصر کالبدی بنا-اطلاعات بنای مورد نظر-کروکی بنا-ورودی بنا-نمای بنا-تراکم و مساحت ها-هشتی-دالان-تالار-پنجره ها-تزیینات-حیاط-زیرزمین