توضیحات کامل :

درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

معرفی کتاب

شیعه در اسلام
اثر استاد مرحوم
 علامه سید محمد حسین طباطبائی

  علامه طباطبائی در این قسمت ابتدا تعریف جامعی از دین ارائه می نماید. به اعتقاد وی اعمالی که انسان در مسیر زندگی انجام می دهد تحت نظامی است که از آن تخطی نمی کند و به دنبال رسیدن به زندگی سعادتمندانه است و از اینجاست که انسان پیوسته اعمال خود را به مقررات و قوانینی که به دلخواه خود وضع کرده و یا به گفته دیگران پذیرفته تطبیق می نماید. قوانین و مقررات نامبرده که در زندگی انسان حکومت می کند به یک اعتقاد اساسی استوار است و آن تصوری است که انسان از جهان هستی دارد.

فهرست مطالب

معرفی اجمالی نویسنده

هدف از نگارش کتاب

طرح نگارش کتاب

ویژگی های کتاب

ساختارو تقسیم بندی کلی کتاب

خلاصه کتاب - مقدمه

خلاصه کتاب – بخش اول

—بخش اول : کیفیت پیدایش و نشو نمای شیعه

خلاصه کتاب – بخش دوم

معنی تفکر مذهبی

خلاصه کتاب – بخش سوم

—اعتقادات اسلامی از نظر شیعه دوازده امامی

خلاصه کتاب – خاتمه