توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 65

ü üدر این کتاب بعد از مفاهیم نظری اولین استاندار با سر فصل نحوه ارایه صورتهای مالی عنوان شده است و استاندار حاضر بر اساس متن ترجمه شده توسط سازمان حسابرسی و تصویب کمیته اصلی و بررسی آن در کمیته فرعی نهایی شده و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است . •

 

فهرست مطالب

استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره 1

نحوه ارايه صورتهای‌ مالی

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

تعاريف

مبنای تعهدی

دارايي

بدهی

ارزش خالص

درآمد

هزينه

اطلاعات با اهميت

هدف صورتهای مالی

مسئوليت تهيه و ارايه صورتهای مالی

اجزای صورتهای مالی

ملاحظات کلی

ساختار و محتوا

صورت وضعيت مالی

داراييهای جاری

داراييهای غير جاری

بدهيهای جاری

بدهيهای غير جاری

صورت وضعيت مالی

صورت تغييرات در وضعيت مالی

گردش حساب تغييرات در ارزش خالص

صورت جريان وجوه نقد

ياداشتهای توضيحی

برآورد حسابداری

وضعیت مالی و عملکر مالی

استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی بخش عمومی

شهروندان

شوراها

مجلس شورای اسلامی

رهبر

مقامات اجرایی