توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت نوسازی و دگرگونی سیاسی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 155

نابرابري و توسعه يكي از مباحث كليدي جامعه شناسي توسعه

بستر هاي عمده تغيير و تحول .1شهر نشيني (ناهمگوني ،بي قراري ،رشد شديد و ناموزون ، رشد حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي) .2جمعيت (رشد بالاي جمعيت ، عدم توازن بين مرگ و مير و ميزان مواليد ) .3آموزش و پرورش(مهمترين بستر براي دسترسي به توسعه و ايجاد تغيير و تحول در جوامع انساني)

ابعاد نظري توسعه .1رويكرد كلاسيك ها(نظريات كنت ،ماركس ، اسپنسر، دوركيم ،تونيس و وبر در مورد گذار تاريخي جوامع ) .2رويكرد نوسازي (نوسازي رواني ، نوسازي اقتصادي ، اجتماعي ، نوسازي سياسي ) .3رويكرد سرمايه انساني .4رويكرد وابستگي(تقسيم جهان به قطب مركز / پيرامون ) .5رويكر نظام جهاني

بستر هاي عمده تغيير و تحول

.1جمعيت (رشد بالاي جمعيت ، عدم توازن بين مرگ و مير و ميزان مواليد )

جمعيت

جمعيت در كشورهاي مختلف جهان (توسعه يافته و توسعه نيافته) معمولا از دو منظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار گرفته است. از لحاظ كمي بر مباحثي چون حجم جمعيت، ميزان رشد جمعيت، ميزان مواليد،‌ميزان مرگ و مير و نسبت‌هاي مهاجرپذيري و مهاجرفرستي تاكيد مي‌رود و در بحث از كيفيت جمعيت موضوعاتي چون وضعيت بهداشت،‌ استانداردهاي تغذيه‌اي در سطح مهارت و شايستگي‌هاي يك جمعيت مورد توجه واقع مي‌شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه

مفاهيم توسعه

ديدگاه جامعه شناسان كلاسيك و گذار  تاريخي جوامع

ديدگاه نوسازي

مكتب اكلا

ديدگاه وابستگي

ديدگاه نظام جهاني

جهاني شدن و توسعه

سرمايه اجتماعي و توسعه

راهبردهاي توسعه

شاخص هاي توسعه

توسعه در ایران